پرداخت آنلاین

صفحه اصلی – پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین


پشتیبانی ممبرام برای کسانی که نمیتوانند از طریق درگاه خرید انجام دهند روش ویژه ای را فراهم آورده تا با این اقدام بتوانند خرید خود را انجام دهند.

ما شماره کارت های خود را برای واریز و خرید به صورت دستی در زیر میگذاریم و هرکسی که نمیتواند کارت به کارت کند از این روش اقدام کند.

بانک


مالک حساب


معین محبوب مقدم


شماره کارت


1409_0044_9974_6037


فهرست